Privacybeleid

Artikelen
1. Verwerking van gegevens
2. Persoonsgegevens die verzameld worden
3. Doeleinden van de verwerking
4. Duur van het bijhouden van de gegevens
5. Recht van toegang en verbetering
6. Recht van verzet
7. Veiligheid en vertrouwelijkheid
8. Cookies
9. Links naar de websites van derden
10. Aansprakelijkheid
11. Geschillen en toepasselijke wetgeving
12. Contact

Artikel 1 – Verwerking van gegevens
1.1. Door het aanmaken van een gebruikersaccount door de Klant op de website van Belgium Invest NV / Almacoa of de websites van haar onderliggende merken (voor een actueel overzicht, zie www.belgiuminvest.be) verwerkt Belgium Invest NV / Almacoa bepaalde gegevens van de Klant. In geval van minderjarige Gebruikers blijven de ouders of wettelijke vertegenwoordigers verantwoordelijk voor de door de minderjarige gestelde handelingen. Zij geven daarbij expliciete toestemming, door het aanvaarden van huidige Privacy & cookies policy, tot de verwerking van de persoonsgegevens van de minderjarige conform huidige Privacy & cookies policy en voor de daarin omschreven doeleinden.
1.2. De Klant heeft het recht op toegang tot deze gegevens en om bepaalde onjuiste of onvolledige gegevens te verbeteren of aan te vullen. De Klant zal daartoe contact opnemen met Belgium Invest NV / Almacoa .
1.3. Belgium Invest NV / Almacoa zal de gegevens van de Klant niet doorgeven aan derde partijen zonder de toestemming van de Klant, behoudens in geval dit noodzakelijk zou zijn voor de goede uitvoering van de verbintenissen van Belgium Invest NV / Almacoa, onder meer doch niet beperkt tot de correcte levering van de door de Klant bestelde Producten.

Artikel 2 – Persoonsgegevens die verzameld worden
Door u opgegeven persoonsgegevens
2.1. Volgende gegevens dienen door de Klant te worden meegedeeld bij de bestelling of registratie:
• Voornaam
• Achternaam
• Emailadres
• website
• Land
• Telefoon
• Fax nummer
• Adres (eventueel bijkomend leveringsadres)
• BTW-nummer
• Betalingsgegevens

Artikel 3 – Doeleinden van de verwerking
3.1. De persoonsgegevens van de Klant worden verzameld om volgende doeleinden te bereiken:
• Om de dienst/Producten aangeboden op de Website te kunnen leveren;
• Om een marktonderzoek te doen ter verbetering van de technische en inhoudelijke kwaliteit van de Website;
• Om klachten, suggesties, meldingen en vragen te behandelen;
• Om het verstrekken van informatie over Belgium Invest NV / Almacoa, haar merken en haar Producten via nieuwsbrieven, het verzenden van een email met de verschillende aanbiedingen die de Klant zouden kunnen interesseren, in zoverre de Klant hiermee uitdrukkelijk heeft ingestemd bij het aanmaken van zijn gebruikersaccount;
• Om informatie te verstrekken aan derden indien daarvoor op grond van wet- en regelgeving een noodzaak toe bestaat .
Artikel 4 – Duur van het bijhouden van de gegevens
4.1. Alle persoonsgegevens worden bewaard voor een periode die noodzakelijk is voor ons om de dienst te leveren.
Artikel 5 – Recht van toegang en verbetering
5.1. De Klant heeft het recht om op elk moment gratis kennis te nemen van zijn persoonsgegevens, deze kosteloos te verbeteren of te wijzigen en dit door verzending van een e-mail of per brief aan het adres in artikel 1 van de Algemene voorwaarden, mits bijvoeging van een kopie van identiteitskaart. Belgium Invest NV / Almacoa zal binnen de 30 dagen een bevestiging sturen van de verbetering of wijziging van de gegevens.
Artikel 6 – Recht van verzet
6.1. De Klant kan zijn recht van verzet tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens om ernstige en legitieme redenen kosteloos uitoefenen door een e-mail te richten aan [email protected]. De Klant kan zich echter niet verzetten tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de contractuele verplichtingen. Belgium Invest NV / Almacoa zal binnen de 30 dagen een bevestiging sturen van de schrapping van de gegevens.
Artikel 7 – Veiligheid en vertrouwelijkheid
7.1. Belgium Invest NV / Almacoa maakt gebruik van Google Analytics om u aangepaste online advertenties te tonen. Met behulp van cookies kunnen er op basis van uw acties op onze Website advertenties getoond worden via externe leveranciers, waaronder Google.

Artikel 8 – Cookies
8.1. De Website maakt gebruik van cookies en gelijkaardige technologieën om de gebruiksvoorkeuren van de Klant te onderscheiden van andere gebruikers van de Website. Dit helpt Belgium Invest NV / Almacoa om de Klant een betere gebruikservaring te bieden wanneer gebruikers de Website bezoeken en laat Belgium Invest NV / Almacoa toe de Website te optimaliseren.
8.2. Cookies en soortgelijke technologieën laten echter niet toe om systematisch gegevens te verzamelen die de gebruikers van de Website kunnen identificeren. Zij helpen Belgium Invest NV / Almacoa enkel de werking van de Website te verbeteren, te begrijpen wat de interesses van de gebruikers zijn en hen informatie op maat te bieden en te meten hoe doeltreffend de inhoud van de Website is.
8.3. Bij het openen van de Website, zal de Klant een pop-up banner te zien krijgen die wijst op het gebruik van cookies. In die banner zit een link naar deze Privacy & cookies policy. De Klant zal worden uitgenodigd het gebruik van cookies te aanvaarden door dit via het daartoe in de banner voorziene vakje aan te vinken. Indien de Klant, zonder dit vakje aan te vinken doorklikt naar andere plaatsen op de Website, zal dit aanzien worden als een onbetwistbare toestemming met het gebruik van cookies. Door de aanvaarding van de algemene voorwaarden aan te vinken, aanvaardt de Klant eveneens het gebruik van cookies. Om de Website optimaal te kunnen gebruiken dient de Klant de cookies te aanvaarden wat mogelijk is via de browserinstellingen
8.4. De Klant kan cookies blokkeren door de browserinstelling te activeren die toelaat om het plaatsen van cookies te weigeren. Wenst u meer te weten over Cookies, gelieve de website www.allaboutcookies.org te bezoeken. Deze website voorziet meer informatie over cookies, legt per browser gedetailleerd uit hoe u de cookies die u vindt, kunt verwijderen en het toont u hoe u uw vertrouwde websites kunt toestaan om cookies op te slaan op uw computer.
8.5. Belgium Invest NV / Almacoa maakt gebruik van Google Analytics om u aangepaste online advertenties te tonen. Met behulp van cookies kunnen er op basis van uw acties op onze Website advertenties getoond worden via externe leveranciers, waaronder Google. U kunt zich afmelden voor Google Analytics via de volgende pagina: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/ .
Artikel 9 – Links naar de websites van derden
9.1. Indien de Website verwijzingen of een link zou bevatten naar de website(s) van derde partijen, die niet door Belgium Invest NV / Almacoa worden beheerd, zal Belgium Invest NV / Almacoa op geen enkele wijze aansprakelijk kunnen worden gehouden voor de inhoud van deze website(s) noch voor het privacybeleid dat wordt toegepast op deze website(s).

Artikel 10 – Aansprakelijkheid
10.1. De beperking van de aansprakelijkheid van Belgium Invest NV / Almacoa zoals omschreven in artikel 11 van de Algemene Voorwaarden is eveneens van toepassing op de goede werking en beschikbaarheid van de Website en de daarop vermelde informatie.
10.2. Belgium Invest NV / Almacoa heeft het recht om de Website aan te passen op eender welk moment zonder de Klant hiervan te moeten verwittigen. Belgium Invest NV / Almacoa kan evenmin aansprakelijk worden gesteld voor de eventuele schade of hinder die de Klant zou ondervinden indien de Website gedurende een bepaalde periode onderbroken zou zijn. De Klant aanvaardt dat Belgium Invest NV / Almacoa geen ononderbroken toegang tot de Website kan garanderen.
10.3. Belgium Invest NV / Almacoa zal echter alle redelijke maatregelen treffen om een zo goed mogelijke werking van de Website aan te bieden.

Artikel 11 – Geschillen en toepasselijke wetgeving
11.1. Artikel 5 van de Algemene Voorwaarden is eveneens van toepassing op geschillen omtrent de toepassing of uitvoering van huidige Privacy & cookies policy.

Artikel 12 – Contact
12.1. Voor alle bijkomende inlichtingen of opmerkingen met betrekking tot deze Privacy & cookies policy kunt u contact opnemen met Belgium Invest NV / Almacoa, tevens de verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens:
Belgium Invest NV / Almacoa
Vleminkstraat 110A
3201 Langdorp
[email protected]
12.2. Voor bijkomende informatie aangaande de bescherming van persoonsgegevens en in het bijzonder gevoelige gegevens, onderworpen aan de Belgische wet van 8 december 1992 of toekomstige dwingende regelgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens, kan de Klant ook terecht bij de commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, met adres te Drukpersstraat 35, 1000 Brussel (www.privacycommission.be).